תקנון האתר

כללי

אתר המתנות טופי  (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למתנות בגני ילדים.

כל המבצע ו/ או מעוניין לבצע רכישה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה ורכישה שיעשו באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין מבצע הפעולה לבין טופי מתנות לגני ילדים. ביצוע פעולה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר טופי מתנות לגני ילדים ו/או מי מטעמם. 

פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את פרטיו האישיים.

מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד אדם המוסר פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר טופי מ .תנות לגני ילדים

תנאי שימוש

כל אדם שהינו מעל גיל 18 רשאי לבצע פעולה באתר.

ביטול עסקה

ביטול עיסקה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן 1981, לא ניתן לבטל מוצר שהודפס ויוצר במיוחד ובהתאמה אישית ללקוח.

במקרה של מוצר שלא יוצר בהתאמה אישית ללקוח, זכאי המזמין לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר כנגד חשבונית מקורית. על המוצר להיות תקין ללא פגם. הזיכוי יעשה ללא החזר דמי משלוח. הודעה על ביטול תימסר לחברה בדואר.

הגנת פרטיות

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה, משלוח וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט גורם הדרוש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי), אלא אם תהיה
החברה מחוייבת על פי צו שיפוטי ו/או באם ינקטו כנגד החברה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו באתר. במקרה זה תהיה החברה רשאית למסור פרטים אישיים בהתאם לבקשת הצו השיפוטי במידה ויהיה.


פרטי כרטיס האשראי מתנהלים בדף מאובטח ומועברים לחברת האשראי באופן מיידי לצורך סליקה וביצוע החיוב.

משלוחים ואספקה


- המשלוחים נעשים ע"י "חברת צ'יטה".

- אתר טופי אינו אחראי על בעיות שנוצרות במסירת המשלוח בשל כח עליון שאינו בשליטת האתר.


משלוחים לפי שעות פעילות החברה.

תנאים נוספים

* המחירים באתר הינם כוללים מע"מ.

* עלות המוצרים וכן המשלוחים יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

* אתר טופי שומר על זכותו לשנות את התקנון וכללי השתתפות אלו במידת הצורך.

* כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב ומלל לרבות עריכתם והצגתם באתר,
הנם בבעלותו הבלעדית של "טופי".

* חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, פירסום ו/או שימוש בכל דרך בתכנים המוצגים באתר.